Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Knuvers Sport houdt zich bezig met de levering van kleding, schoenen en accessoires op sport- en vrijetijdsgebied.

Artikel 2: Definities

Afnemer; ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Knuvers Sport in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst. Overeenkomst; iedere overeenkomst die tussen Knuvers Sport en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. Order; iedere opdracht van afnemer aan Knuvers Sport Bericht; iedere mogelijke kennisgeving van Knuvers Sport aan afnemer, daaronder begrepen –maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, offertes, opdrachtbevestiging, prijslijst, factuur, email, faxen en brieven. Overmacht; elke van de wil van Knuvers Sport onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Knuvers Sport kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te overzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Knuvers Sport of haar leveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport.

Artikel 3: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Knuvers Sport en afnemer. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden van afnemer wordt door Knuvers Sport uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4: Aanbiedingen, aanduidingen van producten en de totstandkoming van een order

Een aanbieding of prijsopgave bindt Knuvers Sport niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Knuvers Sport een order schriftelijk aanvaardt of door Knuvers Sport uitvoering aan een order wordt gegeven. Alle opgaven door Knuvers Sport van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Knuvers Sport kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Knuvers Sport houdt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 5: Afleveringstermijnen

Tenzij anders overeengekomen levert Knuvers Sport geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen maximaal 30 dagen uit. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel al betaalde bedrag. Een door Knuvers Sport opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Knuvers Sport geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van leveranciers van Knuvers Sport, op de door die leveranciers aan Knuvers Sport verstrekte gegevens. Indien Knuvers Sport voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens/hulpmiddelen nodig heeft die door afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens/hulpmiddelen in het bezit zijn van Knuvers Sport. Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Knuvers Sport daardoor bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op e overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Knuvers Sport voortvloeiende kosten, schaden te vergoeden. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Knuvers Sport heeft te allen tijde het recht om in gedeelten af te leveren.

Artikel 6: Aflevering en risico

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Knuvers Sport de wijze van verzending. Knuvers Sport draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Neemt de afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. De producten worden in dat geval geretourneerd aan Knuvers Sport die gerechtigd is deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met verzendkosten verschuldigd.

Artikel 7: Retourneren van artikelen

Artikelen kunnen onder bepaalde voorwaarden retour worden gezonden; -Binnen 8 dagen -Artikelen mogen niet gedragen, gewassen of gebruikt zijn en dienen in de originele verpakking en met de originele labels worden geretourneerd. -Afnemer dient niet zelf evt. gebreken proberen te verhelpen. -Vooraf dient Knuvers Sport per email geïnformeerd te worden van de retourzending. -Afnemer krijgt binnen 10 dagen een vervangend artikel of geld retour (minus de verzendkosten) -De kosten van frankering van de retourzending zijn voor afnemer. -Afgeprijsde artikelen kunnen niet retour of geruild worden!

Artikel 8: Garantie

Indien Knuvers Sport producten aan afnemer levert, die Knuvers Sport van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van derden, is Knuvers Sport nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van afnemer gehouden dan waarop Knuvers Sport ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de voorwaarden, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen door opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties die door Knuvers Sport na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Klachten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Knuvers Sport garantie verlenen of kan Knuvers Sport, naar haar keuze, de garantie van de toeleverancier ten opzichte van afnemer nakomen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Alle Producten blijven eigendom van Knuvers Sport, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Knuvers Sport verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien en zolang Knuvers Sport eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Knuvers Sport onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of aan de andere kant aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer Knuvers Sport op het eerste verzoek vertellen waar de Producten zich bevinden. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom-)rechten van Knuvers Sport . Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 10: Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Knuvers Sport, uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, evenals alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan. Prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Knuvers Sport, geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Knuvers Sport het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Knuvers Sport op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 11: Betaling

Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, afrekenen via de door Knuvers Sport aangeboden betaalmogelijkheden. Alle aan Knuvers Sport in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting ten opzichte van Knuvers Sport op te schorten.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en Vrijwaring

Knuvers Sport is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake. Knuvers Sport is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of enkele derde ter zake van (bij gebruik van) de Producten mocht lijden.

Artikel 13: Overmacht

Indien Knuvers Sport door Overmacht niet aan haar verplichtingen tegenover Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Knuvers Sport als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Knuvers Sport zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14: Verplichtingen van Afnemer

Afnemer zal aan Knuvers Sport alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Knuvers Sport benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

Artikel 15: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, evenals iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.